Love og vedtægter

for

Vadum Antenneforening

 

 1 Foreningens navn er VADUM ANTENNEFORENING.

 • 2 Foreningens interesseområde er: Vadum by i Aalborg kommune.
 • 3 Foreningens formål er at oprette, eje og drive fællesantenneanlæg til brug for elektronisk kommunikation, herunder modtagning af radiofoni- og fjernsynsprogrammer, samt udbud af kapacitet til brug for datatransmission i det under § 2 nævnte område.
 • 4 Enhver, som er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg, skal være medlem af foreningen. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør § 2, kan normalt forlange sig tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift eller et af bestyrelsen fastsat beløb.

For udlejningsejendomme, der er tilsluttet på ejerens foranledning, påhviler det ejeren at meddele antenneforeningen lejerens navne og adresser.

Ønsker ejeren af ejendommen ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændigt blive tilsluttet antenneanlægget på lige fod med ejere. Det påhviler lejeren at sikre sig tilladelse til etablering af tilslutningen af ejendommens ejer.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af en generalforsamling, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes, afbrydes tilslutningen til anlægget. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

 • 5 Ethvert medlem kan kun udmeldes af foreningen med 1 måneds skriftligt varsel. Udmeldelse kan foretages 1. januar og 1. juli i året. Et evt. senere ønske om genindmeldelse i foreningen, og genetablering af signalet medfører økonomisk udgift fastsat af bestyrelsen.
 • 6 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 1. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i november måned, og indvarsles af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse senest 14 dage før. Samtidig tilstilles medlemmerne det reviderede regnskab og budget for det kommende år.

Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende 8 punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Eventuelle forslag
 5. Fremlæggelse af budget, medlemsbidrag og tilslutningsafgift
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 8. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4, skal med navns underskrift være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted.

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i den lokale presse eller udsendelse af skriftlig meddelelse og skal indkaldes efter en til bestyrelsen fremsendt skriftlig begæring med angiven dagsorden fra 20 % af medlemmerne senest 21 dage efter, at en sådan begæring er modtaget.
 • 7 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsbidrag kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilsluttet tælles for et medlem og har således en stemme. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun et andet medlem. Fuldmagten afleveres til dirigenten efter dennes valg.

Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingerne.

 • 8 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen således, at der vælges hver anden gang 3 og hver anden gang 2 bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær og Teknisk ansvarlig.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens virksomhed, samt antager den nødvendige medhjælp.

Bestyrelsen må på intet tidspunkt forpligte medlemmerne udover det fastsatte medlemsbidrag.

 • 9 Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes medlemsbidraget og tilslutningsafgiften for det kommende år af generalforsamlingen. Kassereren sørger for rettidig opkrævning af medlemsbidraget.
 • 10 Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en af ham påhvilende forpligtelse til foreningen, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling.
 • 11 Fællesantenneanlægget ejes af foreningen. Ved fraflytning skal den nye beboers tilslutning godkendes af bestyrelsen.
 • 12 Følgende ændringer og udvidelser af fællesantenneanlægget må kun bringes til udførelse efter at være vedtaget på en generalforsamling:
 1. Ombygning af anlægget.
 2. Udvidelse af anlægget med flere Tv-kanaler, hvis udvidelsen kræver ændring af an­ lægget, og udgiften ikke kan afholdes af det vedtagende årsbudget.
 3. Udvidelse af anlægget ud over et tidligere godkendt omfang.

Sammenlægning af anlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening.

 1. Etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening.

Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen være redegjort for forslaget, der skal optræde, som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

 • 13 Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.

Ophævelsen af foreningen kan kun ske af en lovlig indvarslet generalforsamling hvor mindst ¾ af medlemmerne stemmer for ophævelsen.

Såfremt, der ikke er fremmødt ¾ af medlemmerne, skal ophævelsen af foreningen vedtages med ¾ af de fremmødte medlemmer med stemmeret, og der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftlig med 8 dages varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst ¾ af de af de fremmødte stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte.

Eventuel formue overtages af Vadum Borgerforening.

 • 14 Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.
 • 15 Nærværende vedtægter kan kun ændres af generalforsamlingen, hvor mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. oktober 1975, med

ændringer på generalforsamlingen den 22. november 1995 og med

ændringer på generalforsamlingen den 6. januar 2003 og med

ændringer på generalforsamlingen den 30. november 2005

ændringer på generalforsamlingen den 26. november 2019

Per Mogensen dirigent