VAF GENERALFORSAMLING 2020
med følgende dagsorden:

1   Valg af dirigent.
2   Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3   Aflæggelse af regnskab
4   Evntuelle forslag:
Se endvidere Vadum Antenneforenings hjemmeside
http://www.vadum-net.dk
NB. Husk, at evt. forslag skal tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.>
  Fremlæggelse af budget, medlemsbidrag og tilslutningsafgift
6   Valg af bestyrelse
på valg er: Carl Chr. Nielsen, Flemmiing Dam og Kurt Dalgaard.
Bestyrelsessuppleanter: Erik J. Thomsen og Bent Lindholm
7   Valg af revisorer
- på valg er: Søren Pedersen
Revisorsuppleant:
- på valg er Hanne Gasberg
8   Eventuelt

 
ad. 1:  

Formanden bød velkommen til de fremmødte, og foreslog Bent Lindholm som ordstyrer.
Bent blev valgt og konstaterede at reglerne for indkaldelse var overholdt og fandt derfor generalforsamlingen beslutningsdygtig

ad. 2:    Formanden fremlagde beretningen, som blev taget til efterretning. Der var et par spørgsmål fra salen.
ad.  3:   Kassereren fremlagde regnskabet, der blev godkendt, uden spørgsmål.
ad. 4:   Ingen forslag
ad. 5:   Kassereren gennemgik budget, medlemsbidrag og tilslutningsafgifter. Budgettet blev vedtaget.
ad. 6:  

Valg til bestyrelse:
-Carl Chr. Nielsen, Flemming Dam og Kurt Dalgaard blev genvalgt.
Suppleanter:
-E. J. Thomsen og Bent Lindholm blev begge genvalgt.

ad. 7:   Revisor
-Søren Pedersen blev genvalgt.
Revisorsuppleant
-Hanne Gasberg blev genvalgt
ad. 8:   Rasmus fra youSee fortalte om nyheder vedrørende internet og TV-box.
Der var et forslag fra salen om en kasse rødvin fra DK-TV til bestyrelsen for hjælp til medlemmer med hensyn til fejlfaktureringer.