I henhold til §5, i VAF's love,

Ethvert medlem kan kun udmeldes af foreningen med 1 måneds skriftligt varsel.
Udmeldelse kan foretages 1. januar og 1. juli i året.
Et evt. senere ønske om genindmeldelse i foreningen, og genetablering af signalet medfører økonomisk udgift fastsat af bestyrelsen.

/kassereren