VAF GENERALFORSAMLING 2018

Torsdag den 29. november 2018 - kl. 19:00 i Vadum Sognegård, Ellehammersvej 61, 9430 Vadum, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab.
 4. Indkomne forslag.
  • Husk, at evt. forslag skal tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Med henvisning til Love og Vedtægter § 11, stk. B vil forslag gående på ændringer i sammensætningen af TV-programmer ikke blive behandlet.
 5. Fastsættelse af maksimumsbeløb til programafgiter - NB! udgår pga. signalforsyningsaftale med youSee.
 6. Fremlæggelse af budget, medlemsbidrag og tilslutningsafgift.
 7. Valg af bestyrelse
  • på valg er: Carl Chr. B. Nielsen, Flemming Dam og Kurt Dalgaard.
  • Bestyrelsessuppleanter: Erik J. Thomsen og Bent Lindholm
 8. Valg af revisorer
  • på valg er: Søren Pedersen
  Revisorsuppleant:
  • på valg er Hanne Gasberg
 9. Eventuelt

GF referat 2018

Stemmeberettigede medlemmer: 24

ad  1.  Formanden bød velkommen til de fremmødte, formanden foreslog Advokat Per Mogensen som ordstyrer. Per Mogensen blev valgt og konstaterede, at reglerne for indkaldelse var overholdt og derfor fandt generalforsamlingen beslutningsdygtig.
ad  2.  Formanden fremlagde beretningen, der blev taget til efterretning, uden kommentarer.
ad  3.  Kassereren fremlagde regnskabet, der blev godkendt, uden spørgsmål.
ad  4.  Der var ingen indkomne forslag.
ad  5.  Punktet udgår pga. programaftale med youSee.
ad  6.  Kassereren gennemgik budget, medlemsbidrag og tilslutningsafgifter,
Budgettet blev vedtaget.
ad  7.  Carl C. B. Nielsen, Flemming Dam og Kurt Dalgaard blev genvalgt til bestyrelsen.
Suppleanter:
Erik J. Thomsen og Bent Lindholm blev genvalgt.
ad  8.  Revisor Søren Pedersen blev genvalgt.
Revisorsuppleant Hanne Gasberg blev genvalgt.
ad  9.  Repræsentanterne fra youSee v/Jesper Jensen og Dansk Kabel TV v/Frank Hermansen, svarede på individuelle spørgsmål fra medlemmerne, hvorefter ordstyrer Per Mogensen takkede generalforsamlingen for god ro og orden og gav ordet til formanden, der ligeledes takkede for god ro og orden.